Strefa Partnera/ zaloguj
Hasło 
Szukaj produktów
Zaawansowane parametry
Odzież OBUWIE
Normy Ochronne Asortyment
Normy Ochronne Asortyment

Zapytanie ofertowe nr 01/2020 - Eureka Projekt E!13190 RENTEX

Logo ORKWearLogo EUREKALogo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią Zapytania ofertowego jakie przedstawiamy w związku z rozwojem projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Inicjatywy Eureka Projekt E!13190 RENTEX.

Tytuł projektu: „Ochronne Produkty Multifunkcyjne na Potrzeby Usługowego Najmu Tekstyliów”

 

Poniższą treść można pobrać również w formacie  .pdf  oraz  .docx 

 


Kielce, 17-06-2020

wewn. Numer zapytania 01/2020

ORK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ                                                   

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Krakowska 25, 25-036 Kielce

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ORK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

w Kielcach zaprasza do składania ofert na Dostosowanie systemu komputerowego Microsoft Dynamics NAV 2018 do potrzeb wdrożenia innowacyjnej linii technologicznej.

 

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostosowanie systemu komputerowego Microsoft Dynamics NAV 2018 do potrzeb wdrożenia innowacyjnej linii technologicznej.

Dostawa obejmuje dostarczenie innowacyjnego rozwiązania techniczno-technologicznego wdrożonego w systemie Microsoft Dynamics NAV 2018 umożliwiającego zautomatyzowany wydruk znakowania odzieżowych wyrobów ochronnych w celu wykonania ich partii testowej.  Etykietowanie odzieży roboczej przeznaczonej do prania przemysłowego powinno być możliwy z Kartoteki Zwolnionego Zlecenia Produkcyjnego. Rozwiązanie musi uwzględnieniu kryterium dostępności i być na tyle proste, aby operacja mogła być wykonana przez jak najszersze grono pracowników, w tym ludzi z dysfunkcjami.

Wykonawca udzieli gwarancji przez okres 3 miesięcy liczone od daty odbioru potwierdzonego protokołem, po szkoleniu pracowników Zamawiającego, koszty obsługi serwisowej w okresie gwarancji leżą po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zapewnia bezpłatne wsparcie przez 3 miesięcy (telefon, Internet, fax).
Wykonawca przeprowadzi 1 dniowe (dni robocze) szkolenie pracowników Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

Wiedza i doświadczenie:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia  działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedno dostosowanie systemu komputerowego Microsoft Dynamics NAV do wymagań klienta o wartości co najmniej 50 000 zł brutto oraz są autoryzowanym partnerem firmy Microsoft.

Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca jest zobowiązany przedstawić oświadczenie zawierające wykonywanie dostawy.

 1. Termin realizacji zlecenia

Termin realizacji zlecenia nie może przekroczyć daty 15.07.2020.

 1. Kryteria oceny ofert (wagi i sposób przyznawania punktów).

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta najkorzystniejsza w kryterium:
- Cena (Cc) - 100 %

 1. Termin i sposób składania ofert.

Termin składania ofert upływa z dniem: 20.06.2020 godz. 14.00

Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone bez ich oceny, jako nieważne.

 1. Ofertę można złożyć w następujący sposób:

a) w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego z napisem:
      „Oferta na Dostosowanie istniejącego systemu komputerowego Microsoft Dynamics NAV 2018 do wymagań wdrożenia innowacyjnej linii technologicznej”

b) w formie elektronicznej – Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej – skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres e-mail Zamawiającego wskazany do kontaktów w sprawie procedury zamówienia (matyldasyska@orkwear.com). W tytule maila powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe.

 1. Cena oferty

1) Wykonawca określa cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia.

2) Łączna cena ofertowa netto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu  zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

3) Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia   – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

4) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

5) Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę rodzaj towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 1. Kompletna oferta musi zawierać:

1) Ofertę,

2) Pełnomocnictwo – w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,

3) Oświadczenie zawierające wykonywanie dostawy,

4) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

5) Oświadczenie o byciu autoryzowanym partnerem firmy Microsoft.

 1. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych i kapitałowych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani z zamawiającym kapitałowo ani osobowo.

Zobowiązanie wysłania zapytania ofertowego, do co najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów, usług lub robót budowlanych lub udzielenie zamówienia do kwoty 120 000,00 zł netto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy zł) podmiotom posiadających w dacie doręczenia zapytania lub dacie udzielenia zamówienia zdolność techniczno-organizacyjną do wykonania przedmiotu zamówienia, uznaje się za prawidłowo wykonane w przypadku wysłania zapytania lub udzielenia zamówienia podmiotowi spełniającemu poniższe przesłanki:

a) niepowiązanego lub niebędącego jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Wykonawcą lub Współwykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, ze zm.);

b) niebędącego podmiotem pozostającym z Wykonawcą, Współwykonawcą lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;

c) niebędącego podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku do Wykonawcy lub Współwykonawcy w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;

d) niebędącego podmiotem powiązanym osobowo z Wykonawcą lub Współwykonawcą w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, ze zm.).

 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Kielcach, 25-036 ul. Krakowska 25

b) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem dpo@orkwear.com

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) RODO w celu związanym z zapytania 01/2020 lub w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f);

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018),  

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora.

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:
−   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
−   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
−    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

2. Jednocześnie Odzież Robocza Spółka Jawna Drela i Wspólnicy przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postepowaniu, chyba ze ma zastosowanie, co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

 1. Prawo do unieważnienia niniejszego postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania uzasadnienia.