Strefa Partnera/ zaloguj
Hasło 
Szukaj produktów
Zaawansowane parametry
Odzież OBUWIE
Normy Ochronne Asortyment
Normy Ochronne Asortyment

Zapytanie ofertowe nr 04/2020 - Eureka Projekt E!13190 RENTEX

logo ORK POLANDlogo EUREKAlogo NCBR

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią Zapytania ofertowego jakie przedstawiamy w związku z rozwojem projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Inicjatywy Eureka Projekt E!13190 RENTEX.

Tytuł projektu: „Wynajem systemu automatycznego rozkroju”

 

Poniższą treść można pobrać również w formacie  .pdf  oraz  .docx 

 


Kielce, 15-09-2020

Wew. numer zapytania 04/2020

 

ORK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Krakowska 25, 25-036 Kielce

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ORK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Kielcach zaprasza do składania ofert na: Wynajem systemu automatycznego rozkroju.

 

 1. Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie w ramach wynajmu systemu automatycznego rozkroju na okres 7 miesięcy.  Oferta powinna także obejmować koszty transportu oraz ewentualnego montażu ww. aparatury na terenie zakładu zamawiającego wraz z kosztem przeprowadzenia szkoleń pracowników realizujących zadania związane z obsługą zakupionej aparatury.

 

Dostawa obejmuje:

Dostarczenie na okres 7 miesięcy systemu automatycznego rozkroju, spełniającego poniższe warunki:

 1. Wersja prawostronna;
 2. Przygotowanie do przejazdu między stołami;
 3. Dodatkowe rolki stabilizujące odbiór dzianiny w sekcji odbiorczej cuttera;
 4. System odsysania sterowany przez falownik zintegrowany z systemem ogrzewania;
 5. Wymienny układ napędu noża umożliwiający wymianę w 30 min przez obsługę;
 6. System ostrzenia oparty na konstrukcji jednostronnego mocowania, eliminujący możliwość wplatania się włókien z dzianiny;
 7. System optymalizujący prędkość cięcia dzianiny;
 8. System symulacji pola cięcia dzianiny wraz z laserowym wskaźnikiem;
 9. System neutralizujący pozycję noża w zakrętach eliminujący niedokładności cięcia dzianiny;
 10. Pole cięcia 1800 x 1800 mm umożliwiający optymalne wykorzystanie układów kroju;
 11. System automatycznego czyszczenia urządzania eliminujący możliwość zapychania maszyny dla dzianin pylących w trakcie cięcia.

 

Wykonawca zapewni pełną integrację systemu automatycznego rozkroju z obecnie funkcjonującym systemem przygotowania produkcji na własny koszt.  Ponadto wykonawca udzieli gwarancji na okres od daty odbioru potwierdzonego protokołem do końca okresu wynajmu.  Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny oraz dostawę części zamiennych do końca okresu wynajmu, przy czasie reakcji nie dłuższym niż 2h od zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach pracy produkcji.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

 

Wiedza i doświadczenie:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia  działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej jedną analogiczną dostawę o wartości, co najmniej 200 000 PLN netto (słownie: dwieście tysięcy złotych). Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca jest zobowiązany przedstawić referencje zawierające wykonywanie dostawy.

 

 1. Termin realizacji umowy

 

Termin realizacji zlecenia nie może przekroczyć daty 15.10.2020.

 

 1. Kryteria oceny ofert (wagi i sposób przyznawania punktów)

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana kompleksowa oferta najkorzystniejsza w kryterium:

- Cena  - 100%.

 

Najniższa łączna cena wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

 

 1. Termin i sposób składania ofert

 

Termin składania ofert upływa z dniem 30 września godz. 15.00

Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone bez ich oceny, jako nieważne.

 

 1. Sposób składania ofert

 

Ofertę można złożyć:

a) w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego z opisem: · „Wynajem systemu automatycznego rozkroju.”

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej – skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres e-mail Zamawiającego: matyldasyska@orkwear.com . W tytule wiadomości powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe.

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

 

Kompletna oferta musi zawierać:

a) Ofertę,

b) Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,

c) Referencje potwierdzające wykonywanie dostawy o wartości co najmniej 200 000 zł,

d) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym,

 

 1. Cena oferty

 

Wykonawca określa cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia.

Łączna cena ofertowa netto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

Cena oferty winna być wyrażona w polskich złotych (PLN).

Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę rodzaj towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 

 1. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych i kapitałowych

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani z zamawiającym kapitałowo ani osobowo.

Zobowiązanie wysłania zapytania ofertowego, do co najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów, usług lub robót budowlanych lub udzielenie zamówienia do kwoty 120 000 PLN netto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy zł) podmiotom posiadających w dacie doręczenia zapytania lub dacie udzielenia zamówienia zdolność techniczno-organizacyjną do wykonania przedmiotu zamówienia, uznaje się za prawidłowo wykonane w przypadku wysłania zapytania lub udzielenia zamówienia podmiotowi spełniającemu poniższe przesłanki:

a) niepowiązanego lub niebędącego jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Wykonawcą lub Współwykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, ze zm.);

b) niebędącego podmiotem pozostającym z Wykonawcą, Współwykonawcą lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;

c) niebędącego podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku do Wykonawcy lub Współwykonawcy w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;

d) niebędącego podmiotem powiązanym osobowo z Wykonawcą lub Współwykonawcą w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca, 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, ze zm.).

 

 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORK POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach, 25-036 ul. Krakowska 25

2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem dpo@orkwear.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) RODO w celu związanym z zapytania 01/2020 lub w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f);

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018),

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora.

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:
−   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
−   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
−    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 

Jednocześnie ORK POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba ze ma zastosowanie, co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust., 5 RODO.  

 

 1. Prawo do unieważnienia niniejszego postępowania

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania uzasadnienia.