Strefa Partnera/ zaloguj
Hasło 
Szukaj produktów
Zaawansowane parametry
Odzież OBUWIE
Normy Ochronne Asortyment
Normy Ochronne Asortyment

Zapytanie ofertowe nr 05/2020 - Eureka Projekt E!13190 RENTEX

logo ORK POLANDlogo EUREKAlogo NCBR

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią Zapytania ofertowego jakie przedstawiamy w związku z rozwojem projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Inicjatywy Eureka Projekt E!13190 RENTEX.

Tytuł projektu: „Wynajem dziurkarki bieliźnianej oraz guzikarki specjalistycznej przystosowanych do szycia dzianin i materiałów wyjątkowo elastycznych”

 

Poniższą treść można pobrać również w formacie  .pdf  oraz  .docx 

 


Kielce, 27-11-2020

wewn. Numer zapytania 05/2020

ORK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ                                                   

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Krakowska 25, 25-036 Kielce

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ORK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

w Kielcach zaprasza do składania ofert na: Wynajem dziurkarki bieliźnianej oraz guzikarki specjalistycznej przystosowanych do szycia dzianin i materiałów wyjątkowo elastycznych.

 

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie w ramach wynajmu dziurkarki bieliźnianej oraz guzikarki specjalistycznej przystosowanych do szycia dzianin i materiałów wyjątkowo elastycznych na okres 4 miesięcy.  Oferta powinna także obejmować koszty transportu oraz ewentualnego montażu ww. aparatury na terenie zakładu zamawiającego wraz z kosztem przeprowadzenia szkoleń pracowników realizujących zadania związane z obsługą zakupionej aparatury.

 

Dostawa obejmuje:

Dostarczenie na okres 4 miesięcy dziurkarki bieliźnianej oraz guzikarki specjalistycznej przystosowanych do szycia dzianin i materiałów wyjątkowo elastycznych, spełniającego poniższe warunki:

 

 1. Guzikarka specjalistyczna przystosowana do szycia dzianin i materiałów wyjątkowo elastycznych wraz z odpowiednim systemem eliminującym możliwość przypadkowego zaciągnięcia na dzianinie.

 

Charakterystyka maszyny:

 • mechaniczna guzikarka 1-nitkowa,
 • 1500 ściegów/min,
 • średnica guzika 10 -28 mm,
 • odległość między otworami 2.5 - 6.5 mm,
 • ilość ściegów na cykl: 8, 16, 32,
 • automatyczne obcinanie nici,
 • mechanizm zakańczania cyklu szycia (wiążący nitkę w sposób uniemożliwiający odprucie guzika),
 • funkcja szybkiej zmiany wzoru doszycia (przy guziku z 4 otworami: równoległe lub "na krzyż"),
 • posiadanie uchwytu do przyszywania guzików na płasko;

 

 1. Dziurkarka bieliźniana przystosowana do szycia dzianin i materiałów charakteryzujących się wyjątkową elastycznością wraz z odpowiednim systemem igieł oraz programem umożliwiającym wyszycie idealnych dziurek nawet na bardzo elastycznych materiałach.

 

Dziurkarka bieliźniana sterowana komputerowo o ściegu stębnowym z możliwością szycia dziurek o różnej długości bez konieczności wymiany noża. Maszyna wyposażona w silnik zintegrowany w głowicy.

Możliwość szycia dziurek o różnej długości bez konieczności wymiany noża. Aktywny naprężacz nici pozwalający na dobór oraz zapisanie optymalnych parametrów do wykorzystania w przyszłości. Praca ramki dociskowej sterowana za pomocą silnika krokowego. Z programami szycia różnych dziurek. Smarowanie olejowe ograniczone tylko do obszaru chwytacza. Panel maszyny wyposażony w złącze USB. Wszystkie mechanizmy napędu sterowane elektronicznie i ustawialne za pomocą panelu kontrolnego. Maszyna wyposażona w system podnoszenia ramki dociskowej.              

 

Parametry techniczne:

 • maksymalna prędkość szycia: 4200 ściegów/min.,
 • maksymalny skok igielnicy: 34.6 mm,
 • rozmiary noża: 6.4 – 31.8 mm,
 • maksymalna szerokość ryglowania: 5 mm (opcjonalnie do 10 mm),
 • maksymalna długość dziurki: 41 mm (opcjonalnie 70 oraz 120 mm),
 • system igieł: DPx5,
 • wysokość podnoszenia ramki dociskowej: 14 mm,
 • napęd noża realizowany za pomocą silnika krokowego;

 

Wykonawca udzieli gwarancji na okres od daty odbioru potwierdzonego protokołem do końca okresu wynajmu.  Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny oraz dostawę części zamiennych do końca okresu wynajmu, przy czasie reakcji nie dłuższym niż 2h od zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach pracy produkcji.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

 

Wiedza i doświadczenie:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia  działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej jedną analogiczną dostawę o wartości, co najmniej 20 000 PLN netto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

 

 1. Termin realizacji umowy

 

Termin realizacji zlecenia nie może przekroczyć daty 15.12.2020 roku.

 

 1. Kryteria oceny ofert (wagi i sposób przyznawania punktów)

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana kompleksowa oferta najkorzystniejsza w kryterium:

- Cena  - 100%.

 

Najniższa łączna cena wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

 

 1. Termin i sposób składania ofert

 

Termin składania ofert upływa z dniem 3 grudnia 2020 roku godz. 15.00

Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone bez ich oceny, jako nieważne.

 

 1. Sposób składania ofert

 

Ofertę można złożyć:

 1. a) w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego z opisem: · „Wynajem dziurkarki bieliźnianej oraz guzikarki specjalistycznej przystosowanych do szycia dzianin i materiałów wyjątkowo elastycznych.”
 2. b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej – skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres e-mail Zamawiającego: matyldasyska@orkwear.com . W tytule wiadomości powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe.

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

 

Kompletna oferta musi zawierać:

 1. a) Ofertę,
 2. b) Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
 3. c) Dokument potwierdzający wykonywanie dostawy o wartości co najmniej 20 000 zł,
 4. d) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym;

 

 1. Cena oferty

 

Wykonawca określa cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia.

Łączna cena ofertowa netto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

Cena oferty winna być wyrażona w polskich złotych (PLN).

Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę rodzaj towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 

 1. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych i kapitałowych

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani z zamawiającym kapitałowo ani osobowo.

Zobowiązanie wysłania zapytania ofertowego, do co najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów, usług lub robót budowlanych lub udzielenie zamówienia do kwoty 120 000 PLN netto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy zł) podmiotom posiadających w dacie doręczenia zapytania lub dacie udzielenia zamówienia zdolność techniczno-organizacyjną do wykonania przedmiotu zamówienia, uznaje się za prawidłowo wykonane w przypadku wysłania zapytania lub udzielenia zamówienia podmiotowi spełniającemu poniższe przesłanki:

a) niepowiązanego lub niebędącego jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Wykonawcą lub Współwykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, ze zm.);

b) niebędącego podmiotem pozostającym z Wykonawcą, Współwykonawcą lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;

c) niebędącego podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku do Wykonawcy lub Współwykonawcy w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;

d) niebędącego podmiotem powiązanym osobowo z Wykonawcą lub Współwykonawcą w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca, 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, ze zm.).

 

 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORK POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach, 25-036 ul. Krakowska 25

2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem dpo@orkwear.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) RODO w celu związanym z zapytania 01/2020 lub w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f);

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018),

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora.

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:
−   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
−   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
−    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 

Jednocześnie ORK POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba ze ma zastosowanie, co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust., 5 RODO.  

 

 1. Prawo do unieważnienia niniejszego postępowania

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania uzasadnienia.